فهرست بستن

گزارش پایداری

عملکرد پایدار در وهله اول و رشــد و توســعه پایدار در وهله دوم جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شــرکت بســیار حائز اهمیت اسـت. شـرکت سـرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به منظور اطمینان از رشـد و توسـعه پایدار و افزایش توان ارزش آفرینی در چهار بخش اقداماتی در راستای نیل به اهداف خود انجام داده است:

الف- عملکرد محیط زیستی

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی مورد خاصی وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

– استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت؛

– استفاده از سیستم‌های هوشمند جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی؛

– استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل‌های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ؛

– برقراری رویه مناســب جهت تفکیک زباله‌های قابل بازیافت (از قبیل کاغذ، شیشه و پلاستیک) و واگذاری آن به مراکز تخصصی؛

ب- مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

– با عنایت به اینکه شرکت سرمایه‌‌گذاری اعتلاء البرز از شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اسـت و با توجه به ماموریت آن سـتاد، قدرالسهم سود سهام تعلق گرفته ناشی از عملکرد شرکت در راستای توجه و کمک به اقشار نیازمند و محروم کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد لذا هرگونه رشد و ارتقاء در عملکرد شرکت موجب افزایش حمایت‌های آن ستاد محترم از اقشار نیازمند خواهد بود و این مهم سرلوحه مدیران شرکت سرمایه‌‌گذاری اعتلاء البرز است. ضـمناً در صورت لزوم کمک‌های عام‌المنفعه موردی نیز با رعایت دسـتورالعمل حاکمیت شـرکتی و تصـویب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می‌گردد که در طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه کمک و پرداختی از این بابت انجام نشده است؛

– تاکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی؛

– انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای به منظور کنترل سلامت و بهداشت پرسنل؛

– انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی؛

– اکرام و تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام؛

– رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به‌موقع اطلاعات. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به‌موقع بوده است؛

– تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج- عملکرد اقتصادی

– تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دست‌یابی به اهداف برنامه؛

– توسعه فعالیت‌های عملیاتی با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛

– مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار؛