فهرست بستن

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

علیرضا روغنیان

رئیس

بله

اقتصاد

کارشناسی ارشد

مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی رستا (بانک شهر)- مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارزش آفرینان راه ابریشم- مدیر سرمایه گذاری و مدیر صندوق کارگزاری بانک تجارت

محمد ظهیری

عضو

خیر

حسابداری

کارشناسی ارشد

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهید مطهری، معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران

مصطفی صدری نیا

عضو

خیر

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

تحلیل‌گر گروه توسعه اقتصادی تدبیر