فهرست بستن

اطلاعات مدیران اجرایی شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

نام و نامخانوادگی

سمت

تحصیلات

سابقه اجرایی در شرکت

سوابق مهم اجرایی

سید محمد ابراهیم آیت الهی

مدیر حسابرسی داخلی

دکتری مدیریت مالی

۱۰ سال

کارشناس فروش و بازرگانی- کارشناس سرمایه گذاری- مدیر حسابرسی داخلی

جواد میرزائی

مدیر مالی و اداری

فوق لیسانس حسابداری

۴ سال

رئیس حسابداری مدیریت- مدیر مالی و اداری

هادی جمالی

مدیر سرمایه‌گذاری

فوق لیسانس مدیریت مالی

۶ سال

کارشناس سرمایه‌گذاری – مدیر سرمایه‌گذاری