فهرست بستن

شرکت سرمایه گـذاری اعتلاء البـرز (سهامی عام)  با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری صنایع بنیاد پانزده خرداد (سهامی خاص)  در تاریخ ۱۳۶۷/۰۵/۱۹ تحت شماره ۷۰۷۶۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ به سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) تغییر یافته و شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ به سهامی خاص تبدیل شده و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ مجددا به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است.

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه:

الف) موضوع فعالیت اصلی:

 • سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراقی بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
 • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت فرعی:

 • سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
 • سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراقیی بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهائی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیارگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
 • سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
 • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراقی بهادار از جمله :
  • پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
  • تامین مالی بازار گردانی اوراقی بهادار؛
  • مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراقی بهادار؛
  • تضمین نقدشوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراقی بهادار؛
 • شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.