فهرست بستن

 اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) با تدوین آئین نامه های اجرایی لازم، از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه گذاری و کمیته ریسک بهره می برد. در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی منشور هیات مدیره در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ اعضای هیات مدیره اقرارنامه موضوع دستورالعمل مزبور را به کمیته جذب شرکت و کمیته انتصابات هلدینگ ارائه کرده اند. در راستای اهداف شرکت و استقرار بیشتر حاکمیت شرکتی، کمیته های زیر در شرکت مشغول فعالیت می باشند.

کمیته انتصابات

کمیته سرمایه گذاری

کمیته حسابرسی

کمیته ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی